Przykłady wydruków uzyskiwanych za pomocą programu
Czas Pracy Kierowców SKAN + DDD (w skrócie CPK Skan+DDD )

1. Ewidencja czasu pracy kierowcy
2. Analiza poprawności pracy kierowcy w kontekście Rozporządzenia 561...
3. Zaświadczenie o działalności na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 561/2006 ...
4. Czynności kierowcy według wykresówek (dniówek)
5. Diagram pracy kierowców

6. Karta ewidencyjna pojazdu
7. Lista przewozów kierowcy
8. Przebieg pojazdu
9. Wykres czynności

Zakupu programu dokonaj w tacho.shop.com.pl
Wszystko do rozliczania czasu pracy kierowców


1.
Ewidencja czasu pracy kierowcy

Wymagana Ustawią o Czasie Pracy Kierowców

Podstawową trudność w prawidłowym sporządzeniu ewidencji stanowi wymóg by czas kierowcy był rozliczany w okresach 24-godzinnych, rozpoczynanych od pierwszej czynności w sytuacji gdy kierowca codzienne rozpoczyna pracę o innej godzinie i to skrupulatnie odnotowanej w urządzeniu rejestrującym.
Program Czas Pracy Kierowców poprawnie rozpoznaje te okresy i w ewidencji uwzględnia nawet przypadki, gdy wcześniejsze rozpoczęcie pracy następnego dnia należy doliczyć do okresu poprzedniego.
Każdą z czynności zarejestrowanej w tachografie (czyli prowadzenie, inne praca, dyspozycyjność i odpoczynek) w programie możemy zakwalifikować do pracy, dyżuru lub odpoczynku.

Ponadto możemy uwzględnić czynności których brak w tachografie, np. urlop, chorobowe, zwrot za nadgodziny itp. Uzyskujemy zestawienie w którym widzimy dzienne sumy wszystkich czynności, a ponadto sumy czynności zakwalifikowanych do pracy czy dyżuru. Wykazanie godzin nocnych i pracy w niedziele i święta to kolejne wymagania ustawy zrealizowane przez program.
Na dole wydruku znajduje się lista sum czasów określonych czynności wykonywanych co tydzień dla okresów dwutygodniowych

2.
Analiza poprawności pracy kierowcy w kontekście Rozporządzenia 561...

Poza Unią Europejską analogiczne przepisy noszą nazwę ARTR)


Przepisy nakładają na przedsiębiorcę konieczność nadzorowania poprawności pracy kierowców . Poprawność ta służy bezpieczeństwu na drodze i jest kontrolowana przez Inspektorat Transportu Drogowego. Podstawą kontroli i nakładania kar jest Rozporządzenie 561.... oraz inne przepisy. Rozporządzenie koncentruje się na określeniu zasad poprawnych odpoczynków, przerw w prowadzeniu oraz dopuszczalnych czasów prowadzenia.
Odpowiednia analiza jest trudna do wykonania ze względu na szczególne zasady sumowania i kwalifikowania czasów czynności.

Program CPK Skan znakomicie ułatwia to zadanie generując analizę z której można dowiedzieć się o:
- przekroczeniach czasu prowadzenia
- dopuszczalnych przekroczeniach prowadzenia
- brakach przerw
- brakach odpoczynków
- dopuszczalnych skróceniach odpoczynków

3.
Zaświadczenie o działalności na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 561 /2006 lub Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)


W oparciu o dane z tabel:
- kierowców
- operatorów programu
- kontrahentów
uzyskujemy ten dokument w nadzwyczaj wygodny sposób,co nie jest to bez znaczenia, biorąc pod uwagę częstotliwość jego drukowania.
Jednocześnie możemy automatycznie uzupełnić bazę czynności kierowcy, co pozwoli na uzyskanie wzorca świadectwa w przyszłości. Program może tworzyć ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI w wielu językach:


po polsku


po niemiecku


po angielsku


po francusku4.
Czynności kierowcy według wykresówek (dniówek)


Oprócz zestawień wymaganych przepisami, program CPK Skan pozwala na uzyskanie innych zestawień mających praktyczne znaczenie w codziennej pracy przedsiębiorstwa.

Jednym z nich jest lista czynności kierowcy o strukturze analogicznej do ewidencji czasu pracy, lecz podział dzienny jest inny.

Sumy dzienne czynności uzyskuje się z czynności objętych określoną wykresówką tachografu lub innym dokumentem źródłowym.

Takie ujęcie jest przydatne, gdy chcemy szybko dowiedzieć się „jakie czynności i jak długo trwały” na danej „tarczce”.

5.
Diagram pracy kierowców


To kolejny wydruk który pozwala na szybkie podsumowanie pracy kierowców. Tutaj na jednej stronie widzimy kilku kierowców i ich pracę w całym miesiącu.

Graficzna postać pozwala na łatwą interpretacje danych. Słupki pokazują czas pracy i dyżuru każdego dnia.

Linie odniesienia pozwalają na szybkie odnalezienie dni w których występują nadgodziny ewentualnie na ocenę jakości danych w systemie.

6.
Karta ewidencyjna pojazdu


Ten dokument uzyskujemy w oparciu o dane pojazdów z tabeli pojazdów oraz zarejestrowane czynności kierowcy. Połączenie tych dwóch źródeł daje nam informację o doświadczeniu zawodowym kierowcy.

Zestawienie zawiera sumaryczne okresy prowadzenia określonych typów pojazdów przez kierowcę w okresie jego zatrudnienia.

7.
Lista przewozów kierowcy


Wydruk który zestawia kolejne dni pracy kierowcy. Informuje o trasach wykonywanych w kolejnych dniach, przebiegach i używanych pojazdach.
Przydatne zestawienie do podsumowania wybranego okresu pracy kierowcy.

8.
Przebieg pojazdu


Zestawienie dokumentujące eksploatację pojazdu. Lista zawiera kolejno pokonywane odcinki tras z wyszczególnieniem kierowcy, stanu licznika i miejscowości (w przypadku gdy dane pochodzą w papierowych wykresówek tachografu – w tachografie cyfrowym nie rejestruje się miejsc tak często).
Ważnym zastosowaniem tego zestawienia jest kontrola kompletności wykresówek. Jeżeli brakuje nam wykresówki, w przebiegu pojazdu będzie luka. Program odnajduje takie miejsca i na końcu wydruku widzimy wykaz braków. Szukajmy! Brak wykresówki jest objęty wykazem kar stosowanych przez I.T.D.

9.
Wykres czynności


Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów...
Ten zespół dynamicznych wykresów pozwala na szybkie zapoznanie się z charakterem pracy kierowcy.Program CPK Skan+DDD i osprzęt kupisz w tacho.shop.pl
Wszystko do rozliczania czasu pracy kierowców